00 421 (0)948 940 490   info@diamantis.sk

 

Obchodné podmienky

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi objednávateľom a spoločnosťou DIAMANTIS, s. r. o. so sídlom JELENECKÁ 3261/45A, 949 01 NITRA, IČO 43 906 320, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vložka číslo 21315/N (ďalej len “Dodávateľ”)

Identifikácia zmluvných strán:

Dodávateľ:
DIAMANTIS s. r. o.
PRI LESE 4975/26
949 01 Nitra
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vložka číslo
21315/N
Číslo účtu: 2601117019 /8330 - FIO BANKA, a.s.
, Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0111 7019
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Kontaktný e-mail:
info@diamantis.sk
Tel. kontakt: +421948940490

Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o objednávateľovi, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa - dodávateľa a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Zákazkovou predajňou sa rozumie kancelária nachádzajúca sa na adrese Jelenecká 3261/45A (2 posch.), 949 01 NITRA.


Písomná forma dokumentov sa považuje dokument vo forme listu a elektronickej pošty, t.j. e-mailu.

1.Objednávka
Zmluva, na základe ktorej je realizovaná dodávka tovaru Objednávateľovi, vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom a následné záväzné potvrdenie tejto objednávky Dodávateľom, resp. zaplatením celkovej sumy za objednaný tovar.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii tejto objednávky. Odoslaná objednávka zo strany Objednávateľa sa považuje za návrh zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Po prijatí objednávky do systému je Objednávateľovi zaslané
potvrdenie o prijatí objednávky do systému, ktorý obsahuje úplné znenie všeobecných obchodných podmienok, rekapituláciu objednaného tovaru, celkovú cenu k úhrade i oprávnenie Dodávateľa požadovať vyplatenie objednaného tovaru.

Takýto potvrdzujúci e-mail sa ešte nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa považuje za platne uzavretú a záväznú až momentom prijatia návrhu, t.j. momentom záväzného potvrdenia objednávky Dodávateľom v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie objednávky“), ktoré je realizované až po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky do systému. Takéto potvrdenie sa môže uskutočniť písomne, telefonicky - prostredníctvom odoslanej sms, prípadne e-mailom – t.j. akékoľvek písomné potvrdenie objednávky zo strany Dodávateľa. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Dodávateľ po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Dodávateľom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar , spôsob a termín doručenia. Potvrdenie objednávky obsahuje povinnosť Objednávateľa zaplatiť celkovú sumu objednaného tovaru.
Pre uzatvorenie zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka Dodávateľom. Objednávka zaväzuje Dodávateľa až po písomnom potvrdení objednávky, t.j. jej akceptácie zo strany Dodávateľa.
Objednávateľ, ktorý je alergický na chemický prvok nikel , je povinný o tejto skutočnosti vopred, najneskôr pri objednávaní obrúčok, informovať Dodávateľa, ktorý mu následne môže ponúknuť ako alternatívu prímes bieleho zlata chemicky prvok: paládium. V prípade, ak Objednávateľ Dodávateľa o tejto skutočnosti vopred neinformuje, resp. aj napriek tomu si objedná obrúčky z bieleho zlata, v ktorom bude ako prímes použitý chemický prvok nikel, nie je oprávnený tovar vrátiť a požadovať zaň zaplatenú kúpnu cenu.

 

2.Cena a platobné podmienky
Všetky ceny na stránkach sú uvedené vrátane DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú Objednávateľovi potvrdené v momente Potvrdenia objednávky. Pokiaľ je cena za objednaný tovar vyššia, ako cena uvedená v Objednávke, Dodávateľ bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informuje Objednávateľa, ktorý môže cenu prijať, alebo Objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky je povinný v takomto prípade uskutočniť v lehote 3 dní odo dňa Potvrdenia objednávky. Cena tovaru uvedená na stránke zahŕňa náklady na prepravu tovaru . Tovar zasielame len v rámci územia Slovenskej republiky.
Cena za objednaný tovar je splatná momentom záväzného potvrdenia objednávky Dodávateľom, ktoré je realizované až po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky do systému.
Objednávateľ sa zaväzuje cenu za tovar zaplatiť riadne a včas.
Spôsob platby je bezhotovostný, plati sa vopred prevodom na bankový účet Dodávateľa.


Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa uhradenie plnej sumy vopred až do výšky
100% z celkovej ceny objednávky. Plnú sumu je potrebné Objednávateľom zaplatiť vopred na číslo účtu Dodávateľa: SK84 8330 0000 0026 0111 7019 FIO BANKA a.s. , DIAMANTIS s.r.o., 4975/26 949 01 Nitra, IČO 43 906 320, DIČ SK 202 252 4130 (ďalej len „bankový účet Dodávateľa“). V prípade, že Objednávateľ nezaplatí plnú sumu do 5 dní odo dňa potvrdenia objednávky, má Dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Za zaplatenie plnej sumy sa považuje okamih pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Dodávateľa.
Ak bude Objednávateľ požadovať zväčšenie alebo zmenšenie obrúčok z dôvodu nesprávne odmeraných veľkosti, je povinný za túto úpravu zaplatiť Dodávateľovi, keďže sa jedná o internetovú objednávku a Dodávateľ za nesprávne údaje poskytnuté Objednávateľom nezodpovedá. Táto cena sa bude odvíjať od druhu šperku, náročnosti a rozsahu prác a od množstva použitého materiálu.

 

3.Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností Dodávateľa realizované od záväzného potvrdenia objednávky, resp.
zaplatenia plnej sumy v čo najkratšom termíne, s dobou výroby sa prispôsobíme Vášmu termínu svadby, prípadne po telefonickom či mailovom dohovore aj v kratšom čase, avšak minimálne 14 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohovore s Objednávateľom dodacia lehota dlhšia. Miesto plnenia/odberu je stanovené na základe objednávky Objednávateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje Dodávateľ. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne certifikát. V prípade neosobného odberu tovaru je dodanie tovaru tiež zadarmo. V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je odberná doba 14 dní od odoslania sms či e-mailu o vychystaní tovaru. V prípade, že sa Objednávateľ nebude môcť dostaviť v tejto lehote, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dodávateľovi. V prípade predĺženia úschovnej doby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi poplatok za uskladnenie, ktorý predstavuje sumu 5,- € za každý deň uskladnenia.

 

4.Storno objednávky
Objednávateľ má právo bezplatne stornovať objednávku iba v prípade, že si Dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky, vzniká Dodávateľovi nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa výrobné a prevádzkové náklady a ostatné účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi do doby stornovania objednávky/zrušenia zmluvy. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie storno poplatku až do výšky 100 % z celkovej ceny objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky má Dodávateľ súčasne právo od Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky. Storno poplatok sa automatický uplatní z uhradenej celkovej čiastky a zmluvná pokuta je splatná do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať sa zároveň aj náhrady škody, ktorá mu v dôsledku stornovania objednávky vznikla.

 

5.Odstúpenie od Zmluvy
Tovar ponúkaný Dodávateľom je zhotovený, resp. upravený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, resp. ide o tovar vyrobený na mieru alebo o tovar určený osobitne pre jedného Objednávateľa. Objednávateľ z uvedeného dôvodu preto nemôže od zmluvy odstúpiť, a to v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy – objednávky alebo jej časti v prípade, že objednávateľ uvedie nesprávne kontaktné informácie (chybne uvedené telefónne číslo, chybne uvedená adresa,  je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

 

6.Záručná doba
Na svadobné obrúčky poskytuje Dodávateľ záručnú dobu 24 mesiacov, spolu s doživotným bezplatným servisom na tento tovar, ktorý predstavuje raz ročne odborníkom vyčistenie šperku , a kontrolu vsadených kamienkov.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe a ktoré sú spôsobené vadou použitého materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Dodávateľa.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým vypadnutím kameňa, neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s bežným užívaním, elektrostatickým výbojom, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a zdeformovaním, a ani doškriabaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne Dodávateľom zmocnená.

 

7.Neprevzatie objednaného tovaru objednávateľom
Objednávateľovi, ktorý neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia dodávateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ) bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má Objednávateľ lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak Objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, Dodávateľ odošle zásielku na dobierku vo výške poštovného a to 7 €. Pokiaľ Objednávateľ na výzvu Dodávateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany Dodávateľa stornovaná. Pre prípad takéhoto stornovania objednávky má Dodávateľ nárok na 100 % z celkovej ceny objednaného tovaru. Okrem uvedeného je Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky, ktorá predstavuje následok za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa, ktorý riadne objednaný tovar neprevezme ani v dodatočne určenej lehote.  Storno poplatok sa automatický uplatní z uhradenej celkovej čiastky a zmluvná pokuta je splatná do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať sa zároveň aj náhrady škody.

 

8. Prechod vlastníckeho práva k tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Objednávateľa momentom úplného zaplatenia ceny za objednaný tovar spolu s príslušenstvom a spolu so všetkými ostatnými záväzkami, ktoré má voči Dodávateľovi.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia tovaru od Dodávateľa, alebo momentom, keď je Objednávateľovi v zmysle dohody účastníkov umožnené s tovarom nakladať, ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru.

 

9. Ochrana osobných údajov
Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie, a tieto údaje chránime pred ich zneužitím a zaručujeme vám že neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (pozn. hackerom). Iba v takom prípade neplatia pravidlá manipulácie s týmito údajmi.
Objednávateľ týmto čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zmluvy. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese Dodávateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľa Dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov v platom znení.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ ako dotknutá osoba v zmysle cit. zákona vyhlasuje, že pozná svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a § 29 cit. Zákona.

 

10.Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,
so sídlom
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 , Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
fax č. 037/ 7720 024

 

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.